Informacja dla bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i biernych zawodowo – kandydatów do projektu

Informujemy, że w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz osoby bierne zawodowo są zobowiązane do złożenia wraz z formularzem rekrutacyjnym zaświadczenia z ZUS potwierdzającego ich status – przykładowy wzór zaświadczenia z ZUS.

Continue reading „Informacja dla bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i biernych zawodowo – kandydatów do projektu”

Rekrutacja do I edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”

Informujemy, że w dniach od 7 do 13 stycznia 2021 r. odbędzie się nabór do projektu „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w okresie naboru prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i odpowiednio oznaczonej kopercie (§7 ust. 8 Regulaminu projektu).

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z zasadami naboru określonymi w Regulaminie projektu.

Dokumenty należy składać:

 • Gołdap i Ełk – do skrzynek umieszczonych w biurach, kontakt osobisty będzie możliwy po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami biur,
 • Olecko – osobiście do biura rekrutacyjno-konsultacyjnego,
 • drogą pocztową na adres biura projektu.

Biuro projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30 i 504 159 881
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku
sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. 11 Listopada 24,19-300 Ełk
tel. 87/621-78-78
(czynne w dni robocze od czwartku do środy w godz. 1530-1930)

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 87/520-18-01
(czynne w czwartek i wtorek  w godz. 1530-1930)

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu  „Moja działalność gospodarcza”.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-12-07 ].Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Dębowski, informatyk@powiatgoldap.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 615 44 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście znajduje się od frontu budynku, od ul. Krótkiej. Drugie wejście znajduje od strony parkingu do którego dostęp znajduje się od strony ul.  Krótkiej oraz ul. Podgórnej.
 2. Do wejścia pierwszego prowadzą  schody. Drugie wejście znajduje się na poziomie parkingu.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drugim wejściu znajduje się platforma schodowa. 
 4. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Gołdapi nie udostępnia aplikacji mobilnych.