UWAGA. Zmiana w obsłudze klientów od 31.01.2022 r.

W związku ze wzrostem, w ostatnich dniach, zachorowań na COVID-19 oraz z zaleceniami dotyczącym organizacji pracy w urzędach administracji publicznej informujemy, że zmianie ulegną  zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

W związku z powyższym przed złożeniem osobistej wizyty w Biurze projektu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem biura pod numerem tel. 87/615-44-30 lub 504 159 881.

Dodatkowa rekrutacja do II edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”

W dniach od 1 do 7 lutego 2022 r. odbędzie się dodatkowy nabór do projektu „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w okresie naboru prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i odpowiednio oznaczonej kopercie (§ 7 ust. 8 Regulaminu projektu).

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z zasadami naboru określonymi w Regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w:

Biurze projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

Dokumenty można również złożyć drogą pocztową na adres biura projektu. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

Informacja dla bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i biernych zawodowo – kandydatów do projektu

Informujemy, że osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz osoby bierne zawodowo są zobowiązane do złożenia wraz z formularzem rekrutacyjnym zaświadczenia z ZUS potwierdzającego ich status – przykładowy wzór zaświadczenia z ZUS.

Zaświadczenie można uzyskać w następujący sposób:

  1. składając wniosek do ZUS na druku US-7 o wydanie zaświadczenia – przykładowy wypełniony wniosek US-7;
  2. kandydat może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez kandydata.

Rekrutacja do II edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”

Informujemy, że w dniach od 10 do 14 stycznia 2022 r. odbędzie się nabór do projektu „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w okresie naboru prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i odpowiednio oznaczonej kopercie (§ 7 ust. 8 Regulaminu projektu).

Continue reading „Rekrutacja do II edycji projektu „Moja działalność gospodarcza””

Podstawowe kryteria, które muszą spełniać kandydaci do projektu

Zgodnie z regulaminem w projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) zamieszkujące powiat: ełcki, olecki, gołdapski starająca, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:

  1. osoby bezrobotne – stanowią osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech ww. kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi;
  2. osoby bierne zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo);
  3. osoby ubogie pracujące -osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu;
  4. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych -osoby zatrudniane na umowy wskazujące na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarte na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.