O projekcie

Projekt „Moja działalność gospodarcza” jest realizowany przez Powiat Gołdapski w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek Pracy Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu od 02.11.2020 r. do 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 407 924,47 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 3 746 735,79 zł.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w okresie od listopada 2020 do czerwca 2023 poprzez bezzwrotne wsparcie 134 osób, w tym głównie bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spośród których 108 osób założy działalność gospodarczą.

Grupę docelową projektu w przeważającej części będą stanowiły osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej. Osoby z tej grupy będą znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. będą spełniały co najmniej jeden z warunków:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto w projekcie przewiduje się udział następujących osób:

 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat,
 • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • ubogich pracujących.

W ramach projektu wsparciem zostanie objęta grupa 134 osób.

Struktura grupy: 90 osób bezrobotnych i 4 bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 19 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, 21 osób z pozostałych grup.

Przewidywane efekty projektu:

 • 108 osób rozpocznie działalność gospodarczą,
 • 90 osób (46 kobiet i 44 mężczyzn) pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
 • 18 osób (9 kobiet i 9 mężczyzn) pracujących, otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
 • 110 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Planuje się dwa nabory Kandydatów do projektu:

 • w styczniu 2021 r.
 • w styczniu 2022 r.

po 67 osób w każdym.

Oferowane wsparcie:

 • wsparcie szkoleniowe – składające się ze szkolenia grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanów (30 godz. lekcyjnych),
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe – w postaci pomocy finansowej wspomagającej uczestnika projektu w pierwszych 10 miesiącach prowadzenia działalności w kwocie do 1 150 zł/m-c.