Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacje zostaną udzielone 55 uczestnikom projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków w wyniku procedury wynikającej z § 11 ust. 27 i § 13 Regulaminu projektu, dotacja zostanie udzielona 2 uczestnikom z listy rezerwowej. Ponadto pod warunkiem akceptacji przez instytucję pośredniczącą zmian wniosku o dofinansowanie projektu, dotacja zostanie udzielona kolejnej osobie z lity rezerwowej. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa złożonych wniosków

Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 55.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do dofinansowania, otrzymają pisma z informacją o wynikach oceny merytorycznej oraz o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Na podstawie § 10 ust. 13 Regulaminu projektu w celu podpisania umowy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  • dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG),
  • kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie działalności gospodarczej w ZUS (ZFA i ZZA/ZUA),
  • zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 ust. 15 Regulaminu projektu),
  • akt własności lub umowę najmu/użyczenia/dzierżawy lokalu na okres nie krótszy niż 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy udzieleniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy,
  • zgodę właściciela lokalu na dokonanie prac adaptacyjnych we wskazanym we wniosku zakresie – jeżeli dotyczy,
  • dokument potwierdzający numer rachunku bankowego.

UWAGA: Warunkiem podpisania umowy jest złożenie dokumentów wskazanych powyżej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.