WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do II edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”.Do udziału zakwalifikowanych zostało 73 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

LISTA RANKINGOWA DO II EDYCJI PROJEKTU

Zgodnie z § 7 ust. 23 Regulaminu projektu „Moja działalność gospodarcza” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie.

Jednocześnie informujemy, że dla osób zakwalifikowanych do projektu zaplanowano obowiązkowe szkolenie w formie zdalnej, które odbędzie się w terminie 21-25.02.2022 r.

Szkolenie, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, obejmie następujące zagadnienia:

  • podstawy prawne funkcjonowania firmy,
  • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  • przygotowanie biznesplanu,
  • zarządzanie finansami,
  • rozliczanie z urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych,
  • strategie marketingowe.

Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową oferowaną w projekcie będzie ukończenie usługi szkoleniowej z frekwencją na poziomie min 80% godzin, tj. 24 godziny. Nieobecność na szkoleniu przekraczająca 20% godzin będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie.

Firma szkoleniowa na 2 lub 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzi z Państwem test połączenia zdalnego.

Pracownik biura projektu skontaktuje się telefonicznie z Państwem w celu ustalenia dokładnego terminu podpisania deklaracji przystąpienia do projektu oraz umowy na świadczenie usługi szkoleniowej. Terminy podpisania dokumentów wyznaczono na 17-18.02.2022 r. w Biurze projektu w Gołdapi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.