Informacja dla bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i biernych zawodowo – kandydatów do projektu

Informujemy, że w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz osoby bierne zawodowo są zobowiązane do złożenia wraz z formularzem rekrutacyjnym zaświadczenia z ZUS potwierdzającego ich status – przykładowy wzór zaświadczenia z ZUS.

Continue reading „Informacja dla bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i biernych zawodowo – kandydatów do projektu”

Rekrutacja do I edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”

Informujemy, że w dniach od 7 do 13 stycznia 2021 r. odbędzie się nabór do projektu „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w okresie naboru prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i odpowiednio oznaczonej kopercie (§7 ust. 8 Regulaminu projektu).

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z zasadami naboru określonymi w Regulaminie projektu.

Dokumenty należy składać:

  • Gołdap i Ełk – do skrzynek umieszczonych w biurach, kontakt osobisty będzie możliwy po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami biur,
  • Olecko – osobiście do biura rekrutacyjno-konsultacyjnego,
  • drogą pocztową na adres biura projektu.

Biuro projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30 i 504 159 881
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku
sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. 11 Listopada 24,19-300 Ełk
tel. 87/621-78-78
(czynne w dni robocze od czwartku do środy w godz. 1530-1930)

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 87/520-18-01
(czynne w czwartek i wtorek  w godz. 1530-1930)